Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

GİMAS GİRGİN MAKİNE İMALAT MONTAJ VE MÜHENDİSLİK SAN. TİC.A. Ş

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

GENEL AYDINLATMA METNİ

Çelik konstrüksiyon imalatı konularında çalışmaları olan GİMAS GİRGİN MAKİNE İMALAT MONTAJ VE MÜHENDİSLİK SAN. TİC.A. Ş (“GİMAS”) sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir.  Bu bilinçle, her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca İzmir Ticaret Odasında 2743 Sicil numarasıyla kayıtlı, “Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10008 Sokak No.6 35620 Çiğli – İZMİR / TÜRKİYE” adresinde mukim GİMAS GİRGİN MAKİNE İMALAT MONTAJ VE MÜHENDİSLİK SAN. TİC.A. Ş Veri Sorumlusudur.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Çelik konstrüksiyon imalatı konularında çalışmaları olan GİMAS, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır.

Bu anlamda kişisel verileriniz GİMAS tarafından;

 • Satın alım ( ürün , üretim, hizmet vb. ) süreçlerini yönetmek
 • Alış sonrası ödeme süreçleri yönetmek
 • Lojistik faaliyet süreçlerini yönetmek
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerini yönetmek
 • Sipariş formu oluşturmak
 • Faaliyetleri mevzuatlara uygun olarak yürütmek
 • Fiziksel mekân güvenliği
 • Giriş çıkış kontrolü sağlayabilmek

gibi amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak; gerektiğinde mahkeme, vergi dairesine, Çalışma Bakanlığı’na, Aslanege özel güvenlik firması, gümrük, ve ödemeler için bankaya şahsın ya da tüzel kişiliğin kendisine bir nüshası verilmektedir. Gerekli durumlarda resmi kurumlara aktarılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; GİMAS tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda;

 • Tedarikçi çalışan kimlik, iletişim ve banka bilgileri
 • Firma unvanı
 • Ziyaret bilgileri
 • Fatura bilgileri
 • Görüntü kaydı

Gibi kişisel verileriniz KVK Kanunu madde 5- 1 2/a-c-ç–e-f bentlerine dayanarak işlenmektedir.

 1. İLGİLİ KİŞİLERİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman GİMAS’a başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak GİMAS’a iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

 1. https://gimas.gen.tr/ adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10008 Sokak No.6 35620 Çiğli – İZMİR / TÜRKİYE” adresine iletilmesi,
 2. https://gimas.gen.tr/ adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun gimasmakinaas@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

Yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular GİMAS tarafından reddedilecektir.

GİMAS işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

GİMAS GİRGİN MAKİNE İMALAT MONTAJ VE MÜHENDİSLİK SAN. TİC.A. Ş